Įstatai

Lietuvos VWBus klubas

ĮSTATAI

I.BENDROJI DALIS

1. Pavadinimas – Lietuvos VWBus klubas  (toliau vadinama Asociacija, Klubas).

2. Teisinė forma – asociacija.

3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, galinti savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme.

4. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais Įstatais. Asociacija veiks visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

6. Asociacija yra labdaros ir paramos teikėja bei paramos gavėja.

II.VEIKLOS TIKSLAI

7. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:

7.1. Populiarinti „Volkswagen“  autobusiukus Lietuvoje;

7.2.Sudaryti sąlygas VW autobusiukų gerbėjams keistis naudinga informacija ir bendrauti.
7.3. Teikti organizacinę ir techninę pagalbą Klubo nariams.

7.4. Klubo nariams suteikti galimybę naudotis nuolaidomis remontuojant savo automobilius, perkant detales, juos draudžiant, tobulinant ir pan.

7.5.Rinkti, kaupti ir platinti su įvairiais VW autobusiukais susijusią informaciją.

7.6. Tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.

8.       Klubo veiklos sritys. Suburti ir vienyti visus „Volkswagen“ (toliau - VW) autobusiukais besidominčius žmones, o taip pat užmegzti ryšius su kitose šalyse egzistuojančiais VW autobusiukų klubais.

9. Asociacijos veiklos rūšys pagal EVRK:

58.11

Knygų leidyba

58.12

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

58.13

Laikraščių leidyba

58.14

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

58.19

Kita leidyba

77.11

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

79.12

Ekskursijų organizatorių veikla

79.90

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla

82.30

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

82.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla

84.13

Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti

85.51

Sportinis ir rekreacinis švietimas

85.52

Kultūrinis švietimas

85.53

Vairavimo mokyklų veikla

85.59

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.60

Švietimui būdingų paslaugų veikla

93.19

Kita sportinė veikla

93.29

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

94.11

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla

94.12

Profesinių narystės organizacijų veikla

94.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

10. Asociacija gali užsiimti aukščiau nurodytomis veiklos rūšimis.

11. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licencijuojama, Asociacija gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

III.ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

12. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

12.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;

12.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

12.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

12.4. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš nevyriausybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų bei kitų organizacijų kaimo plėtros skatinimui ir kitiems socialiniams tikslams įgyvendinti;

12.5. turėti atsiskaitomąją bei valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio kredito įstaigose.

12.6. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

12.7. įstatymų nustatyta tvarka reorganizuotis, steigti padalinius;

12.8. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;

12.9. įstoti į kitas Asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams;

12.10. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ar jų nepažeidžiančias teises.

13. Asociacija privalo:

13.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

13.2. vesti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

13.3. naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos tiekėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;

13.4. mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;

13.5. padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

14. Asociacija gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

II. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Asociacijos nariai turi šias teises:

15.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos susirinkime;

15.2. rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos renkamus organus;

15.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie Asociacijos veiklą bei lėšų panaudojimą;

15.4. naudotis visomis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

15.5. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;

15.6. bet kada išstoti iš Asociacijos, tačiau tokiu atveju jo sumokėti stojamasis įnašas ir nario mokestis, kitos Asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise Asociacijai perduotas turtas yra negrąžinami;

15.7. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose nustatytas teises.

16. Asociacijos nario pareigos – laikytis šių Įstatų, Asociacijos susirinkimo ir Asociacijos valdybos sprendimų.

III. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

17. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydis bei mokėjimo tvarka nustatoma atskiru dokumentu, patvirtintu Asociacijos narių susirinkime.

IV. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

18. Asociacijos nariais gali būti savanoriškai į Asociaciją įstoję juridiniai ir/ar fiziniai asmenys.

19. Nariai priimami pateikus prašymą Pirmininko arba Asociacijos valdybos vardu. Artimiausio, po prašymo pateikimo dienos, Susirinkimo arba Asociacijos valdybos posėdžio metu turi būti priimtas sprendimas dėl priėmimo į narius. Apie priimtą sprendimą Asociacijos Pirmininkas arba valdyba praneša prašymo pateikėjui per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo registruotu ar elektroniniu laišku. Asmuo, kurio prašymas patenkintas, sumoka stojamąjį įnašą ir jam išduodamas narystę patvirtinantis dokumentas.

20. Narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešęs Asociacijos valdybai. Tokio nario išstojimą iš Asociacijos tvirtina Asociacijos valdyba.

21. Asociacijos nariai, nesilaikantys Asociacijos įstatų ar kitų Asociacijos teisės aktų arba per nustatytą terminą nesumokėję nario mokesčio, Asociacijos susirinkimo sprendimu išbraukiami iš Asociacijos narių sąrašo.

V. ASOCIACIJOS SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA, NARIŲ DALYVAVIMO TVARKA.

22. Asociacijos susirinkimas (toliau – Susirinkimas) yra visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.

23. Tik Susirinkimas turi teisę:

23.1. papildyti ir keisti Asociacijos įstatus;

23.2. priimti sprendimą keisti Asociacijos buveinę;

23.3. keisti Asociacijos valdybos narių skaičių;

23.4. rinkti ir atšaukti Asociacijos valdybos narius;

23.5. nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

23.6. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;

23.7. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo);

23.8. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo, tarp jų, tačiau neapsiribojant, viešomis įstaigomis, ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyve.

24. Susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą tai nepriskirta Asociacijos valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo funkcijos.

25. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir sprendžiamojo balso teisę turėti visi Susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.

26. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių.

27. Jei Susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

28. Eilinis Susirinkimas šaukiamas Asociacijos valdybos sprendimu vieną kartą per metus.

29. Per 4 mėnesius po kalendorinių metų pabaigos Susirinkimo metu tvirtinama Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė ir veiklos ataskaita.

30. Susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.

31. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos valdyba, pirmininkas ar ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių.

32. Pranešimas apie šaukiamą Susirinkimą įteikiamas kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki Susirinkimo dienos, išskyrus atvejus, kai visi Asociacijos nariai raštiškai sutinka, kad Susirinkimas šaukiamas nesilaikant aukščiau nurodytų terminų. Registruotam laiškui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefaksu ar elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą.

33. Pranešime turi būti nurodytas Asociacijos pavadinimas, buveinė, kodas, Susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas), Susirinkimo darbotvarkė ir Susirinkimą inicijavę bei sprendimą sušaukti Susirinkimą priėmę Asociacijos organai.

34. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, apie pakartotinį Susirinkimą turi būti pranešta šių Įstatų 32 ir 33 punktuose nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki pakartotinio Susirinkimo dienos.

35. Balsavimas Susirinkime yra atviras. Slaptas balsavimas yra privalomas visiems nariams tais darbotvarkės klausimais, dėl kurių nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir jeigu tam pritaria daugiau kaip 1/2 Susirinkime dalyvaujančių narių.

36. Susirinkimo sprendimai priimami, susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl šių įstatų 23.1 ir 23.7 punkte nurodytų sprendimų, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

37. Susirinkimas protokoluojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI. VALDYMO ORGANAI

38. Asociacijoje sudaromi šie valdymo organai:

38.1. Asociacijos valdyba – kolegialus valdymo organas;

38.2. Asociacijos pirmininkas – vienasmenis valdymo organas.

39. Konkretiems klausimams spręsti ar funkcijoms atlikti Asociacijoje susirinkimo, valdybos ar pirmininko sprendimu gali būti sudaromos specialios grupės, kurioms suteikiamos tam tikros grupę sudariusio organo ar valdymo organo teisės.

VII. ASOCIACIJOS VALDYBA

40. Asociacijos valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

41. Valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai iš 3 (trijų) narių – Asociacijos pirmininko ir dviejų valdybos narių – renka Susirinkimas.

42. Valdyba sudaroma iš Asociacijos pirmininko ir 2 (dviejų) Susirinkimo išrinktų Asociacijos narių. Į Valdybą išrinktiems Asociacijos nariams, kurie yra juridiniai asmenys, Valdyboje atstovauja įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fiziniai asmenys.

43. Susirinkimas turi teisę atšaukti visą Valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus kadencijai.

44. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Asociaciją.

45. Valdybos kompetencija:

45.1. svarsto ir tvirtina bei pateikia Susirinkimui aprobuoti Asociacijos veiklos programą;

45.2. įgyvendina Susirinkimo aprobuotą Asociacijos veiklos programą, vykdo kitus Susirinkimo priimtus sprendimus;

45.3. Įstatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir laiku šaukia Susirinkimus, rengia Susirinkimo darbotvarkę;

45.4. teikia Susirinkimui tvirtinti Asociacijos dokumentų projektus, kuriuos pagal šiuos Įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus turi priimti ir/ar patvirtinti Susirinkimas;

45.5. teikia Susirinkimui tvirtinti kandidatą revizoriaus pareigoms užimti;

45.6. analizuoja Asociacijos Pirmininko Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka parengtą Asociacijos veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę ir ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos teikia jas Susirinkimui tvirtinti;

45.7. nustato Asociacijos finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, išklauso ir įvertina revizoriaus patikrinimo rezultatus, imasi priemonių revizoriaus nustatytiems trūkumams ir pažeidimams pašalinti;

45.8. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

45.9. svarsto klausimus dėl Asociacijos turto ir lėšų įgijimo, naudojimo, valdymo ir disponavimo, prievolių užtikrinimo turtu ar lėšomis, kiek tai numato šie įstatai;

45.10. priima sprendimą dėl atstovybių ar Asociacijos filialų steigimo;

45.11. tvirtina Asociacijos atstovybių ar filialų nuostatus;

45.12. vykdo iš dalies ar visiškai Asociacijos lėšomis finansuojamų projektų atranką (priima galutinį sprendimą);

45.13. nustato Asociacijos vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus;

45.14. nustato informaciją, kuri laikoma konfidencialia. Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

45.15. turi teisę priimti sprendimą dėl kai kurių savo funkcijų delegavimo Asociacijos pirmininkui.

46. Valdybai vadovauja Asociacijos pirmininkas, jam negalint  – pirmininko pavaduotojas, paskirtas Valdybos iš Valdybos narių, jiems negalint – kitas Valdybos narys.

47. Valdybos posėdžiai šaukiami Asociacijos pirmininko sprendimu, ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius. Valdybos posėdyje paprastai pirmininkauja Asociacijos pirmininkas.

48. Valdyba gali priimti sprendimus posėdžio darbotvarkės klausimais, jeigu dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių.

49. Valdybos sprendimui priimti reikalinga posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma.

VIII. ASOCIACIJOS PIRMININKAS

50. Asociacijos pirmininkas (toliau – Pirmininkas) – vienasmenis valdymo organas.

51. Asociacijos  Pirmininką 4 (ketverių) metų kadencijai renka ir atšaukia valdyba. Asmuo laikomas išrinktu Pirmininko pareigoms eiti, jei už jį balsuoja daugiau Susirinkime dalyvaujančių narių, negu prieš.

52. Pirmininkas atsako už veiksmus, nurodytus Civilinio kodekso 2.4 str. 3 dalyje; Asociacijos veiklos organizavimą, Asociacijos narių apskaitą.

53. Pirmininkas parengia Asociacijos finansinę atskaitomybę ir Asociacijos veiklos ataskaitą bei teikia jas Valdybai svarstyti.

53.1. Ataskaitoje turi būti nurodyta:

53.1.1. informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant Įstatuose numatytus veiklos tikslus;

53.1.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

53.1.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė

53.1.4. samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

53.2. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Susirinkimas.

54. Pirmininko kompetencija:

54.1. vadovauja Valdybai ir organizuoja jos darbą.

54.2. Valdybai pritarus, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

54.3. veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienasmeniškai sudaryti sandorius bei atstovauti Asociaciją valdžios ir valdymo organuose, teisme, arbitraže, o taip pat atstovauja Asociacijos interesus ir palaiko dalykinius ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio kaimo plėtros Asociacijomis, politinėmis partijomis, kitomis įmonėmis, įstaigomis ir institucijomis;

54.4. atidaro ir uždaro sąskaitas kredito įstaigose;

54.5. tvarko ir atsako už tinkamą Asociacijos lėšų panaudojimą bei turi teisę pasirašyti finansinius dokumentus;

54.6. teikia Valdybai pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos tobulinimo;

54.7. Susirinkimo, Valdybos prašymu teikia jiems su Asociacijos veikla susijusią informaciją ir dokumentus;

54.8. praneša Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

54.9. šių Įstatų nustatyta tvarka organizuoja ir skelbia viešos informacijos paskelbimą;

54.10. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

54.11. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus, kurie nėra priskirti Valdybos kompetencijai.

IX. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

58. Asociacijos nariui raštu pareikalavus Asociacija ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pareikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių Asociacijos dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės, Asociacijos veiklos ataskaitų, Susirinkimo sprendimų, Asociacijos narių sąrašų, Asociacijos valdymo organų narių sąrašų ir kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Valdybos posėdžių protokolų, kuriais įforminami šio valdymo organo sprendimai, jei juose nėra konfidencialios informacijos.

59. Atsisakymą pateikti dokumentus Asociacija turi įforminti raštu, jei narys to pageidauja.

60. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

X. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

61. Pranešimai apie Asociacijos pertvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą skelbiami įstatymų nustatyta tvarka respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas“.

62. Vieša Asociacijos informacija skelbiama Asociacijos buveinės patalpose įrengtuose stenduose, interneto tinklapyje ir kitose informacijos perdavimo priemonėse, jei Valdyba priima sprendimą, kad tokiose priemonėse viešą informaciją skelbti būtina.

63. Pranešimai apie šaukiamą Susirinkimą įteikiami Asociacijos nariams šių įstatų 32 punkte nustatyta tvarka.

XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

64. Sprendimus įsteigti Asociacijos filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą priima Valdyba.

65. Valdyba steigia Asociacijos filialą ar atstovybę, nustato filialo ar atstovybės valdymo struktūrą ir paskiria valdymo organų narius.

66. Sprendimą atšaukti filialo ar atstovybės valdymo organo narius iš pareigų priima Valdyba.

67. Sprendimą patvirtinti filialo ar atstovybės nuostatus priima Valdyba.

XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

68. Susirinkimas turi išimtinę teisę keisti Asociacijos Įstatus.

69. Įstatai keičiami Susirinkimo sprendimu daugiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

70. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Susirinkimo įgaliotas asmuo.

71. Asociacijos Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

XIII. ASOCIACIJOS VEIKLOS LAIKOTARPIS

72. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

 XIV. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

73. Asociacijos lėšas sudaro:

73.1. stojamieji ir nario mokesčiai;

73.2. pajamos iš vykdomos veiklos;

73.3. skolintos lėšos;

73.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos bei turtas;

73.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;

73.6. valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos valstybės ar savivaldybių remiamoms programoms įgyvendinti;

73.7. kitos teisėtai gautos lėšos.

74. Asociacijos lėšos ir turtas Lietuvos Respublikos Asociacijų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka ir laikantis juose nurodytų apribojimų naudojamas Asociacijos veiklos tikslams įgyvendinti.

75. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Asociacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.

76. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžinamai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos pinigus turi laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ir kito turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos panaudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose nurodyta, tikslams.

77. Asociacija moka mokesčius valstybei Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

78. Asociacijos veiklos kontrolė atliekama šių Įstatų ir Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų nustatyta tvarka atlieka revizorius.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

79. Šie Įstatai įsigalioja jų atitinkamo įregistravimo juridinių asmenų registre dieną. Įstatai pasirašyti 3 (trimis) egzemplioriais.

80. Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 17 straipsnio ir šių Įstatų nuostatas.

Šie įstatai pasirašyti 2011 m. rugpjūčio 01 d., Kaune

                                                                                          

Draugai
Degalų kainos
Tapk facebook draugu
Lankomumo statistika